eArhiva

eArhiva (elektronski sistem za vodjenje arhivske knjige)

Potpuni sistem za vodjenje arhivske knjige (brzo, lako, jednostavno…)

 

eMail Podrška: megasoft.kucevo@gmail.com

Daljinska podrška: AnyDesk

Web podrška: DwAgent

Download programa: eArhiva

 

Od 1. januara 2024. počinje da se primenjuje obaveza elektronskog arhiviranja na osnovu Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i
procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
(„Sl. glasnik RS“, br. 107/2021 i 94/2022).

Prema ovoj uredbi donetoj na osnovu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) stvaraoci i imaoci vrše elektronsko
arhiviranje u softverskom rešenju za pouzdano elektronsko čuvanje.

Značaj Arhivske knjige u poslovanju

Arhivska knjiga je popis odnosno inventarski pregled dokumentarnog materijala koji mora da izrađuje
i vodi svaki subjekt iz privatnog i javnog sektora (s tim da za preduzetnike nisu predviđene kazne).

Ovakav „pešački“ popis ne morate da radite na staromodan način ukoliko svoju dokumentaciju vodite i redovno unosite u e-Delovodnik, jer tada Arhivsku knjigu možete kreirati u formi tabele u samo par klikova u programu eArhiva.

Kako da dostavite prepis Arhivske knjige?

Zakonska obaveza predaje prepisa Arhivske knjige nadležnom arhivu izvršava se jednom godišnje do 30. aprila svake godine za prethodnu kalendarsku godinu. A kada svoju dokumentaciju uredno i digitalno vodite kroz eArhivu – prepis Arhivske knjige dobija se na jedan klik u programu.